Nicolas Lj Design

DESIGN

Nicolas Lj Design

DesignerJEZIK: SLOVENSKI

__________

VIZIJA:

« Nicolas Lj Design » - Poživi uporabo in vzbudi čustva.


VREDNOTE:

PRIPOVEDOVATI ZGODBO
raziskati in določiti uporabo znamke

POSIPATI S HUMORJEM
človeška inteligenca

PREBUDITI ŽELJO
oblikovati globalno

USTVARITI ČUSTVO
umetniška smer


NALOGE:

OBLIKOVALSKI NASVETI
Pristop k oblikovanju v podjetju
Namen oblikovanja za vaš razvoj
Izvesti strategijo oblikovanja

STRATEGIJA OBLIKOVANJA
Diagnoza
Določitev priložnosti in projektov
Iskanje financiranja
Izvedba vaše osebne strategije oblikovanja

INOVACIJA IN KREATIVNOST
Animacija kreativnih srečanj : (določitev novih komercialnih perspektiv, rešitev problematik, ki posegajo v razvoj nekega projekta, izboljšanje povezanosti ekipe, ustvarjanje portfelija novih idej...)
Podporni programi in R&D faze študije izvedljivosti za inovativne projekte.

UPRAVLJANJE OBLIKOVALSKEGA PROJEKTA
Oblikovanje storitev
Oblikovanje proizvodov in prostora

PEDAGOGIKA
Izobraževanje:
projekt oblikovanja proizvoda
projekt oblikovanja prostora
tehnologije: modeli in materiali


POVEZAVE OBLIKOVALCEV:

http://www.pocomdesign.com/ - http://www.mathildeleroy.com/ - http://www.lnboul.com/ - http://www.vanjacok.blogspot.com/ - http://www.hohkravt.com/ - http://kaja-antlej.com/


Nicolas Lj Design – Nicolas Sautet


LANGUAGE: ENGLISH

__________

VISION:

« Nicolas Lj Design » - Reveals the uses and creates an emotion.


VALUES:

TO TELL A STORY
To explore and to define the usage of the brand

TO SPRINKLE A BIT OF HUMOUR
human intelligence

TO EVOKE A DESIRE
global design

TO CREATE AN EMOTION
art direction


MISSIONS:

DESIGN CONSULTING
An approach to design within the company
Challenges of design for your growth
Implementation of a design strategy

DESIGN STRATEGY
Diagnosis
Identification of opportunities and projects
Searching for finances
Implementation of your personalized design strategy

INNOVATION & CREATIVITY
Animation of creative brainstorming sessions (identifying new business opportunities, solving problems involved in the development of a project, improving the cohesion of the team, creating a portfolio of new ideas).
Support programs and R&D phases of feasibility study for innovative projects.

MANAGEMENT OF DESIGN PROJECT
Design Services
Product design & space design

PEDAGOGICS
Education:
project of a product design,
project of a space design,
technologies: models and materials


DESIGNERS LINKS:

http://www.pocomdesign.com/ - http://www.mathildeleroy.com/ - http://www.lnboul.com/ - http://www.vanjacok.blogspot.com/ - http://www.hohkravt.com/ - http://kaja-antlej.com/


Nicolas Lj Design – Nicolas Sautet


LANGUE : FRANÇAISE

__________

VISION :

« Nicolas Lj Design » - Relève les usages et suscite une émotion.


VALEURS :

RACONTER UNE HISTOIRE
explorer et définir le territoire de la marque

SAUPOUDRER D'HUMOUR
l'intelligence humaine

SUSCITER LE DÉSIR
design global

CRÉER UNE ÉMOTION
direction artistique


MISSIONS :

CONSEILS DESIGN
Approche du design dans l'entreprise
Les enjeux du design pour votre croissance
Mettre en place une stratégie design

STRATÉGIE DESIGN
Diagnostic
Identification d'opportunités et de projets
Recherche de financements
Mise en place de votre stratégie design personnalisée

INNOVATION & CRÉATIVITÉ
Animation de séances de créativité : (identification de nouvelles perspectives commerciales, résolution des problématiques intervenant dans le développement d’un projet, amélioration de la cohésion de l’équipe, création d’un portefeuille de nouvelles idées).
Accompagnement de programmes R&D et phases d’étude de faisabilité de projets innovants.

GESTION DE PROJET DESIGN
Design de services
Design produit & espace

PÉDAGOGIE
Enseignement :
projet design produit,
projet design d'espace,
technologies : maquettes et matériaux


LIENS DE DESIGNERS :

http://www.pocomdesign.com/ - http://www.mathildeleroy.com/ - http://www.lnboul.com/ - http://www.vanjacok.blogspot.com/ - http://www.hohkravt.com/ - http://kaja-antlej.com/


Nicolas Lj Design – Nicolas Sautet